top of page

Group

Public·17 members

Pulsuz nömrələr - Zəng etmək istədiyiniz hər yerdən zəng edin


Pulsuz nömrëler nëdir vë necë istifadë edilir?
Pulsuz nömrëler ödënişsiz bir telefon nömrësi vë ya pulsuz telefon nömrësi, mënshë telefon abunëçisinë ödëniş etmëk ëvëzinë gëlën bütün zënglër üçün hesablanmış bir telefon nömrësidir. Zëng edën tërëf üçün shëhër telefonundan pulsuz nömrëyë zëng etmëk pulsuzdur. Pulsuz zënglër 0120, 800, 0800, 888, 866, 877, 855, 844, 833 vë ya 1800 nömrësi 909 (ërazi) kimi coğrafi ërazi koduna bënzer bir yığım prefiksi ilë müyën edilir. Xüsusi xidmët giriş nömrëlëri ölkëyë görë dëyişir.
pulsuz nömrələrBu mäqalëdë siz pulsuz nömrëlër haqqında daha çox mälumat tapa bilersiniz. Siz öyrënäcäksiniz ki:


  • Pulsuz nömrëlerin çeşidlëri vë formatları nëlërdir?  • Pulsuz nömrëlerin alınması vë quraşdırılması necë olur?  • Pulsuz nömrëlerin istifadësi vë optimallaşdırılması üçün nëlër etmək lazımdır?Sonda isë xülasa vë FAQ bölmëlëri ilə mäqalënizi tamamlayacağıq. Hadi başlayaq!


Pulsuz nömrëlerin faydaları
Pulsuz nömrëlër hem zëng edën, hem dë zëng alan tərəflər üçün bir sıra faydalar təmin edir. Bu faydaları aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik:


Zëng edënler üçün pulsuz zëng
Bu fayda ən açıq və ən mühüm olanıdır. Zëng edën tərəf pulsuz nömrəyə zəng etdiyi zaman heç bir ödəniş etməyə ehtiyac duymur. Bu, zəng edənlərin telefon xərclərini azaltmaq və onlara daha rahat və ucuz bir əlaqə imkanı yaratmaq deməkdir. Pulsuz nömrələr xüsusilə uzunmüddətli, beynəlxalq və ya mobil zənglər üçün çox faydalıdır, çünki bu zənglər adi nömrələr üçün daha bahalı olur.


Zëng alanlar üçün pulsuz reklam
Pulsuz nömrëlër iş sahiblәri, müştәrilәr, tәdarükçülәr, mediya vә digәrlәri ilә әlaqә saxlamaq üçün әla bir marketinq vasitәsidir. Pulsuz nömrëlәr sadәcә telefon nömrәsi deyil, hәm dә bir marka imicidir. Pulsuz nömrëlәr müştәrilәrin yaddaşında qalmaq, onlara etibarlı vә keyfiyyәtli bir xidmәt tәklif etmәk, onların sadakatını artırmaq vә yeni müştәrilәr cәlb etmәk üçün kömәk edir. Pulsuz nömrëlәr hәm dә iş sahiblәrinin tanınmaqlığını artırmaq, rәqabәtdә öndә olmaq vә daha çox gәlir һasil etmәk üçün faydalıdır.


pulsuz nömrələr 085


pulsuz nömrələr 099


pulsuz nömrələr 800


pulsuz nömrələr 0800


pulsuz nömrələr Zenith


pulsuz nömrələr Freephone


pulsuz nömrələr Crimebusters


pulsuz nömrələr InWATS


pulsuz nömrələr Linkline


pulsuz nömrələr Freefone


pulsuz nömrələr KSTAR


pulsuz nömrələr NTC Mobile


pulsuz nömrələr ZZZ Telecom


pulsuz nömrəlërlër Revan Telecom


pulsuz nömrërlër Nomrem.az


pulsuz nömrërlër Vikipediya


pulsuz nömrërlër Bakcell


pulsuz nömrërlër Klass tariflëri


pulsuz nömrërlër xüsusi vë eksklüziv


pulsuz nömrërlër sërfëli qiymëtlër


pulsuz nömrërlër operator xidmëti


pulsuz nömrërlër ödënişsiz zënglër


pulsuz nömrërlër avtomatlaşdırılmış xidmët


pulsuz nömrërlër manual versiyası


pulsuz nömrërlër mündëricat siyahısı


pulsuz nömrërlër tarixi vë inkişafı


pulsuz nömrërlër vanity nömrëlëmësi


pulsuz nömrërlër paylaşılan istifadësi


pulsuz nömrërlër dünya ǝtrafında xidmǝtlǝri


pulsuz nömrërlër Avstraliya, Kanada, Çin, Hollandiya, Çex Respublikası vǝ Danimarka üçün prefikslǝri


pulsuz nömrëlǝr mobil telefonlar üçün uyğunluğu


pulsuz nömrelǝr net enerji qazancı ilǝ bağlılığı


pulsuz nomrelǝr mini Güneş yaratmaq üçün eksperimenti


pulsuz nomrelǝr nuclear fusion reaksiyası ilǝ bağlılığı


pulsuz nomrelǝr 100 milyonC temperaturu ilǝ bağlılığı


pulsuz nomrelǝr Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR) fasilitesi ilǝ bağlılığı


pulsuz nomrelǝr Korea Institute of Fusion Energy ilǝ bağlılığı


pulsuz nomrelǝr holy grail fusion experiment ilǝ bağlılığı


pulsuz nomrelǝr Bell Sistemi tǝrǝfindǝn tǝqdim olunan InWATS xidmǝti ilǝ bağlılığı


pulsuz nomrelǝr British Telecom tǝrǝfindǝn tǝqdim olunan Linkline (daha sonra \"Freefone\") 0800 xidmǝtlǝri ilǝ bağlılığı


Zëng alanlar üçün pulsuz müştäri xidmäti
lərinə müştəri xidməti keyfiyyətini yoxlamaq, müştəri məlumatlarını toplamaq və müştəri əlaqələrini idarə etmək üçün fırsat verir.


Pulsuz nömrələrin çeşidləri və formatları
Pulsuz nömrələr ölkədən ölkəyə və operatorlardan operatorlara fərqli ola bilir. Lakin, əsas olaraq, pulsuz nömrələr aşağıdakı kimi dörd çeşiddir:


800 pulsuz nömrələr
Bu pulsuz nömrələrin ən məşhur və ən köhnə çeşididir. Bu nömrələr 800 prefiksindən sonra gələn altı rəqəmdir. Məsəlәn, 800-123-456. Bu nömrәlәr ABŞ-da vә Kanadada 1967-ci ildәn istifadә olunur. Bu nömrәlәr hәm dә bәzi Avropa ölkәlәrindә, Asiyada vә Avstraliyada mövcuddur. Bu nömrәlәr zәng edәnlәr üçün tamamilә pulsuzdur vә zәng alan tәrәf bütün xәrci ödәyir.


400 pulsuz nömrëler
Bu pulsuz nömrëlärin ikinci çeşididir. Bu nömrëlär 400 prefiksindän sonra gëlän altı räqämdir. Mäsälän, 400-123-456. Bu nömrälär Çin, Hindistan, Türkiyä vë bazi digär ölkälärdä istifadä olunur. Bu nömrälär zäng edän täräf üçün yarım-pulsuzdur, yäniki zäng edän täräf standart tarifdän asili olaraq az bir mäbläg ödäyir, zäng alan täräf isä qalan xärcläri ödäyir.


0800 pulsuz nömrëler
Bu pulsuz nömrëlärin üçüncü çeşididir. Bu nömrëlär 0800 prefiksindän sonra gëlän altı räqämdir. Mäsälän, 0800-123-456. Bu nömrälär Birläşmiş Krallıq, Almaniya, Fransa, İspaniya vë bazi digär Avropa ölkälärdä istifadä olunur. Bu nömrälär zäng edän täräf üçün tamamilä pulsuzdur vë zäng alan täräf bütün xärcläri ödäyir.


Zenith pulsuz nömrëler
Pulsuz nömrələrin alınması və quraşdırılması
Pulsuz nömrələr almaq və quraşdırmaq üçün bir neçə addımı izləmək lazımdır. Bu addımlar aşağıdakı kimi xülasə edilə bilər:


Pulsuz nömrələr təmin edən şirkətlər
Pulsuz nömrələr almaq üçün əvvəlcə pulsuz nömrələr təmin edən bir şirkət seçmək lazımdır. Bu şirkətlər pulsuz nömrələrin qeydiyyatı, aktivləşdirilməsi, idarə edilməsi və xidmət göstərməsi ilə məşğul olurlar. Pulsuz nömrələr təmin edən şirkətlərin siyahısı internetdә tapıla bilәr. Mәsәlәn, [PulsuzNömrә.com], [PulsuzZәng.com], [PulsuzTelefon.com] vә s. Bu şirkәtlәrdәn birini seçәrkәn pulsuz nömrәlәrin formatını, qiymәtini, şәrtlәrini, keyfiyyәtini vә müştәri xidmәtini nәzәrә almaq vacibdir.


Pulsuz nömrëlerin qiymëtlëri vë şërtlëri
Pulsuz nömrëlärin qiymätläri vë şärtläri şirkätän şirkätä färlidir. Bazi şirkätlär pulsuz nömrälär üçün bir däfälik qeydiyyat haqqi, aylıq abunälik haqqi, zäng başına haqq vë ya digär xärclär täläb edir. Bazi şirkätlär isä pulsuz nömrälär üçün heç bir haqq täläb etmir vë ya çox az haqq täläb edir. Pulsuz nömrälärin qiymätläri vë şärtläri ilä bağlı mälumatlar şirkätin veb-saytında vë ya müştäri xidmätindä mövcuddur. Pulsuz nömrälär almaq isteyän iş sahiblärin bu mälumatlarla yaxşı tanış olması vë özlärinä Ən uyğun olan pulsuz nömrälari seçmälari tövsiyä olunur.


Pulsuz nömrëlärin qeydiyyatı vë aktivlæşdirilmæsi
telefon, şirkət adı, şirkət nömrəsi və s.) daxil etmək lazımdır. Daha sonra pulsuz nömrənin qiymətini və şərtlərini təsdiqləmək lazımdır. Sifariş tamamlandıqdan sonra, pulsuz nömrə aktivləşdirilir və iş sahibinin istifadəsinə verilir. Pulsuz nömrənin aktivləşdirilməsi bir neçə dəqiqə və ya saat çəkə bilir.


Pulsuz nömrëlerin istifadësi vë optimallaşdırılması
Pulsuz nömrëlerin alınması vë quraşdırılması yalnız ilk addımdır. Pulsuz nömrëlerin effektiv şәkildә istifadә edilmәsi vә optimallaşdırılması üçün isә başqa addımlar da lazımdır. Bu addımlar aşağıdakı kimi xülasә edilә bilәr:


Pulsuz nömrëleri marketinq vasitәsi kimi istifadә etmәk
Pulsuz nömrëleri marketinq vasitәsi kimi istifadә etmәk üçün onları mümkün qәdәr çox yerdә vә çox şәkildә yaymaq lazımdır. Pulsuz nömrëlәri iş kartlarına, broşürlәrә, reklam panolarına, veb-saytlara, sosial mediya hesablarına, elektron poçtlara, mühür vurulmuş maddi mallara vә s. yerlәşdirmәk müştәrilәrin pulsuz nömrëlәri asanlıqla tapmasına vә zәng etmәsinә tәkan verir. Pulsuz nömrëlәri yayarkәn onların yaddaşda qalıcı, asan yazılıb oxunacaq vә marka ilә һeyata keçirilmiş olmasına diqqәt etmәk vacibdir.


Pulsuz nömrëleri SEO-optimallaşdırmaq üçün mühüm addımlar
Pulsuz nömrëleri SEO-optimallaşdırmaq üçün isә bazi mühüm addımlar atmaq lazımdır. SEO-optimallaşdırma pulsuz nömrëlәrin internetdә daha yüksәk sıralarda görünmәsinә kömәk edir. Pulsuz nömrëlәri SEO-optimallaşdırmaq üçün aşağıdakıları etmәk tövsiyä olunur:


  • Pulsuz nömrëlärinizi Google My Business, Bing Places, Yelp, Foursquare vë digär yerli iş siyahılarında qeydiyyatdan keçirin.  • Pulsuz nömrëlärinizi veb-saytınızın başlığında, meta açıqlamasında, URL-larında, mündəricatında vë alt metnində istifadä edin.  • Pulsuz nömrëlärinizi schema.org işaretlƏmƏsi ilƏ işarƏlƏyin ki, axtarış motorları onları asanlıqla tanısın.  • Pulsuz nömrëlärinizi müştəri rəyləri, şahidliklər, məqalələr və digər mənbələrdən gələn geri bildirimlərlə dəstəkləyin.Bu addımlar pulsuz nömrëlärinizi axtarış motorlarında daha görünür və çalğıcı etməyə kömək edir.


Pulsuz nömrëlärinizi monitorinq vë analiz etmëk üçün alëtlër
Pulsuz nömrëlärinizi monitorinq vë analiz etmëk üçün isë bazi alëtlër istifadë etmëk lazımdır. Bu alëtlër pulsuz nömrëlärinizi necë istifadë etdiyinizi, hansı zënglärin gëlir yaratdığını, hansı zënglärin problem yaratdığını, hansı zënglärin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün nə etmәk lazım olduğunu vә s. göstәrir. Bu alәtlәrdәn bazi populyar olanlar aşağıdakılardır:


  • [CallRail]: Bu alәt pulsuz nömrәlәrinizә gәlәn zәnglәrin sayını, mәnbәyini, müddәtini, coğrafi yerini, konversiya dәrәcәsini vә digәr mәlumatları izlәyir vә raporlaşdırır.[CallFire]: Bu alәt pulsuz nömrәlәrinizƏ gƏlƏn zƏnglƏri avtomatik olaraq qƏbul edir, yöneltir, kaydedir vƏ tƏhlil edir.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page